Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi slúži na krytie škôd, za ktoré zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi podľa § 179 Zákonníka práce, hlavne poškodenie majetku zamestnávateľa, napr. notebookoch, telefónoch a iných zariadeniach bežne používaných v práci.

Môžu to byť aj škody na motorových vozidlách zamestnávateľa, napr. následkom dopravnej nehody, či iné poškodenia z nedbanlivosti.

Zamestnávateľ má právo na náhradu škody do výšky štvornásobku priemerného zárobku, teda do výšky štyroch brutto zárobkov, zamestnanca , ktorý škodu spôsobil neúmyselným konaním.

Môže sa to týkať napr. aj vecí zamestnávateľa uložených v motorovom vozidle, napr. ukradnutý notebook, či telefón.

 

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania Vám slúži na krytie škôd, za ktoré ste zodpovedný svojmu zamestnávateľovi a ktoré vznikli pri Vašej práci, plnení pracovných úloh a za ktoré zodpovedáte podľa Občianskeho zákonníka, Zákonníka práce, či iného prepisu upravujúceho

zamestnanecký, či iný obdobný vzťah.

Toto poistenie ponúkajú viaceré komerčné poisťovne, spolu s možnosťou pripoistení vedenia motorového vozidla zamestnávateľa, alebo chybne vykonanej práce, či služby a pod.

 

V prípade potreby konzultácie, porady, alebo záujmu o získanie informácií, nás kontaktujte na našich kontaktných tel. číslach, mailoch, alebo obchodných priestoroch.
Váš poisťovací poradca AR Slovakia