Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie, alebo ako ho poznáme tiež ako PZP, alebo zákonka, je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a má charakter zákonného poistenia, ktoré vzniká zapísaním motorového vozidla do prevádzky v SR.

 

 RÝCHLO A JEDNODUCHO - ONLINE POROVNANIE aktuálnych cien PZP 2022

logo

Kto musí uzavrieť povinné zmluvné poistenie motorového vozidla

PZP je stanovené Zákonom 381/2001 Z. z. - o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok. Vodiči ktorí zapríčinia dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, nesú zodpovednosť za všetky vzniknuté škody a sú takisto povinní poškodeným tretím stranám tieto škody nahradiť.

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa odseku 1, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

Za nesplnenie tejto povinnosti, môže byť udelená pokuta až do výšky 3319,39 €

 

Využite porovnanie PZP 2022 a uzatvorte najlacnejšie PZP online cez internet s okamžitou platnosťou poistenia!

PZP a poistné krytie

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené

a preukázané nároky na náhradu

a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením

alebo stratou veci,

c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym

zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa

písmen a) a b),

d) ušlého zisku.

Územná platnosť

Povinné zmluvné poistenie kryje škody spôsobené na území Slovenskej republiky a v členských štátoch Zelenej karty – zvyčajne Európy a niektorých býv. krajinách Sov. Zväzu.

Do akej výšky poistného krytia je možné PZP poistenie

Zákon stanovil minimálnu výšku poistného krytia pre všetky poisťovne :

Poistná suma 5.240.000 € - je finančný limit pri škode na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez rozdielu počtu poškodených, druhá poistná suma - 1.050.000 € je výška náhrady škôd na majetku a ušlom zisku, vyplatených všetkým poškodeným z jednej poistnej udalosti.

Je možné uzavrieť poistenie aj s vyšším krytím, podľa ponúk poisťovní.

Potvrdenie o poistení

Zelená karta - potvrdenie preukazujúce poistenie je právoplatným dokladom, ktorým sa preukazujete na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí. Kartu vydáva príslušná poisťovňa a je potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy PZP.

Biela karta, ako potvrdenie o poistení sa od 1.10.2019 už nepoužíva na základe zmeny zákona a nahrádza ju Zelená karta v plnom rozsahu a poisťovne ukončia vydávanie tohto potvrdenia klientom.

Zelená karta je medzinárodný doklad o poistení a pri ceste do zahraničia sa vodič ním preukazuje v cudzine, že má zákonné poistenie motorového vozidla. Je platná na území štátov, ktoré sú v potvrdení vyznačené. Ak cestujete na územie štátu, s ktorým nemá Slovenská republika dohodu o zelenej karte, môžete si uzavrieť na území takéhoto štátu tzv. hraničné poistenie. Na území a mimo územia Slovenskej republiky sa ako doklad o uzatvorenom PZP uznáva jedine Zelená Karta.

Kontrola platnosti PZP

Pri bežnej kontrole ako aj pri evidovaní motorového vozidla na dopravných inšpektorátoch požaduje polícia, aby držiteľ vozidla predložil platné potvrdenie o poistení zodpovednosti -  od 1.10.2019 už len zelenú kartu (alebo poistnú zmluvu). Polícia nemôže kontrolovať zaplatenie poistnej zmluvy PZP, len platnosť uzatvorenia zmluvy na zákonné poistenie.

Pokuta za neuzatvorenie zmluvy povinného zmluvného poistenia

Prevádzka motorového vozidla bez platnej zmluvy PZP je priestupok, nakoľko je porušená povinnosť stanovená zákonom. Ak povinná osoba nemá uzatvorené PZP, môže dostať pokutu od príslušného správneho orgánu až do výšky 3319,39 € (100 000 Sk). Pokuta môže byť uložená do dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad o porušení povinnosti uzatvoriť PZP dozvedel. Najneskôr to môže byť do 3 rokov odkedy k porušeniu povinnosti uzatvoriť PZP došlo.

 Ak je dopravná nehoda zavinená  vozidlom, ktoré nemá uzatvorené PZP, poškodeného odškodní Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) z tzv. Garančného fondu. Potom ale bude vymáhať vyplatenú finančnú náhradu v plnej výške a pokutu od škodcu, obvykle aj súdnou cestou.

Výpoveď poistnej zmluvy

Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie) zaniká doručením písomnej výpovede do poisťovne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi najmenej 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, v súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Predaj vozidla, vyradenie z evidencie

Ak ste predali Vaše motorové vozidlo, prepísali ho na nového majiteľa, alebo vyradili z evidencie vozidiel, je potrebné aby ste požiadali poisťovňu o ukončenie Vašej poistnej zmluvy. Poistenie zanikne ku dňu prepisu motorového vozidla, resp. dňu vyradenie vozidla z evidencie a poisťovňa Vám vráti nespotrebované poistné za zvyšok obdobia do konca poistného obdobia.

 

V prípade potreby konzultácie, porady, alebo záujmu o získanie informácií, nás kontaktujte na našich kontaktných tel. číslach, mailoch, alebo obchodných priestoroch.
Váš poisťovací poradca AR Slovakia